Vedtægter KærbySport

§1. NAVN
Foreningens navn er Kærbysport.

§2. HJEMSTED M.V.
Foreningens hjemsted er Kærby i Aalborg Kommune.
Foreningen er stiftet den 14. februar 2007.

§3. FORMÅL
Foreningens formål er at fremme interessen for motion og bevægelse gennem rummelig idræt og bevægelseslege på tværs af idrætsgrene og idrætsniveauer, hvor personlige udfordringer, fællesskab og relationer vægtes højere end resultater, at styrke idrætskulturen i alle livsfaser og at styrke idrætskulturen i familien som et fællesskab, samt styrke det sociale fællesskab i Kærby.
Dette søges opnået ved
-at afholde lokale idrætsarrangementer, der inddrager alle aldersgrupper repræsenteret i foreningens udvalg
-at arrangere ugentlige lokale idræts- og fritidstilbud for alle aldersgrupper repræsenteret i foreningens udvalg
-at arrangere aktiviteter, der tager udgangspunkt i medlemmernes egne værdier og ønsker
-at være et lokalt forankret supplement til eksisterende idrætstilbud i Aalborg Kommune

§4. MEDLEMSKAB
Enhver kan optages som medlem. Medlemskabet kan være aktivt eller passivt. Indmeldelse skal ske elektronisk via klubbens hjemmeside.

§5. KONTINGENT
Medlemskab medfører pligt til at betale kontingent. Der kan være variabelt kontingent. Størrelsen af medlemskontingentet fastsættes af Ledelsen inden sæsonstart. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
Personer i Ledelsen, i Kompetenceudvalg, Instruktører og Juniorinstruktører er fritaget for kontingent.

§ 6. GENERALFORSAMLING
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den bekendtgøres senest 3 uger forinden på foreningens hjemmeside og på opslagstavler i lokalområdet. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag vil kunne ses på foreningens hjemmeside 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Kun fremmødte medlemmer over 13 år kan stemme: Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen.
Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal, jfr dog § 8 og 19. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning eller, på forlangende, ved skriftlig afstemning. Kandidater, der vælges på generalforsamlingen skal være tilstede ved dennes afholdelse eller være repræsenteret ved skriftligt tilsagn. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 


§ 8.
Til vedtægtsændringer, bortset fra de i § 19 omtalte, udkræves et kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de fremmødte og stemmeberettigede. I modsat fald er forslaget bortfaldet.

§ 9.
Dagsorden for generalforsamling skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Ledelsens beretning.
3. Fremlæggelse af regnskab og status til godkendelse.
4. Ledelsens visioner.
5. Fremlæggelse af budget til orientering.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af medlemmer til Ledelsen.
8. Valg af revisorer.
9. Eventuelt.

§ 10.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når et flertal af Ledelsen finder dette påkrævet, eller når mindst 1/3 stemmeberettigede skriftligt fremsætter ønske derom med motiveret dagsorden. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling offentliggøres som ved ordinær generalforsamling, dog at varslet fastsættes til mindst 1 uge.

§ 11. LEDELSEN
Ledelsen består af 4 medlemmer, hvor alle vælges af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.
Foreningen ledes af en Ledelse - der består af :
1 Formand
1 Økonomiansvarlig
1 Idrætsaktivitetskoordinator
1 Social og Event koordinator
Alle vælges direkte på generalforsamlingen og indtræder umiddelbart efter generalforsamlingen. Valgbar til Ledelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år, og som har betalt kontingent. Personer som i forvejen er i Ledelsen, eller i Kompetenceudvalg, eller er Instruktør eller Juniorinstruktør, og som derfor er fritaget for kontingent, er også valgbar til Ledelsen.

§ 12.
Alle valg gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.
- Formand vælges i ulige år
- Økonomiansvarlig vælges i lige år
- Idrætsaktivitetsansvarlig vælges i ulige år.
- Social og Event ansvarlig vælges i lige år.
Revisorer vælges ligeledes for en periode på 2 år: 1 vælges i ulige år og 1 vælges i lige år.

 


§ 13.
Fratrædes en generalforsamlingsvalgt post i valgperioden, kan Ledelsen udpege en suppleant på posten frem til den først kommende generalforsamling.

§ 14.
Formanden indkalder med mindst 8 dages mødevarsel Ledelsen til møde, hvor man i fællesskab planlægger foreningens aktiviteter.
Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. For at et Ledelsesmøde er beslutningsdygtigt, skal mindst 75% være tilstede. Ledelsen nedsætter de for arbejdsgangen nødvendige udvalg og arbejdsgrupper. Kompetenceudvalgene og arbejdsgruppernes beføjelser m.v. fastsættes af Ledelsen.

§ 15. TEGNING OG HÆFTELSE
Foreningen tegnes af formanden i forening med et Ledelsesmedlem.
Ledelsen kan meddele foreningens økonomiansvarlig fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser, ligesom denne kan meddeles prokura for så vidt angår daglige og sædvanlige dispositioner. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller Ledelse noget personligt gældsansvar.

§  16
Al aktivitet indenfor Kærbysport sker på eget ansvar.

§ 17. REGNSKAB OG REVISION
Foreningens regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte revisorer.
Foreningens regnskabsår går fra den 1. januar til den 31. december.
Regnskabet skal afleveres til revisorerne senest den 1. februar og foreligge i revideret stand senest den 10. februar.
Foreningens revisorer kan til enhver tid og uden varsel foretage revision af foreningens regnskaber.

§ 18. EKSKLUSION OG UDMELDELSE
Udmeldelse, jfr. § 4 skal ske skriftligt ved henvendelse til økonomiansvarlig. Allerede indbetalt kontingent refunderes ikke. Medlemmer, der efter Ledelsens opfattelse ved deres optræden direkte eller indirekte modarbejder foreningens formål eller arbejde, kan udelukkes for en fastsat tid eller for bestandig. Bestemmelse herom træffes af Ledelsen med 75% flertal, men kan af den ekskluderede indankes for den næstkommende generalforsamling, der afgør sagen ved almindeligt flertal.

§ 19. OPLØSNING
Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige medlemmer. Opnås dette kvalificerede flertal ikke, men er der simpelt flertal for opløsningen, indkaldes der hurtigst muligt til en ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med 2/3 flertal blandt de fremmødte medlemmer. Denne paragraf kan ingensinde udelades eller forandres.

§ 20. ANVENDELSE AF MIDLER VED OPLØSNING
I tilfælde af opløsning henstilles midlerne til ligelig fordeling ml. Kærbyskolen, Kærbydussen, Gartnergården og Kærgården.

Således ændret og vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling den 12. juni 2012.

Kærbysport |V/Thomas Madsen|Farverensvej 19, 9000 Aalborg | Tlf.: 60617019